RIDE THE RECOIL Visual experience and encounter with Adela Jusic

Institute for Social Sciences and Humanities Skopje
15.07.2013.
19.30

”Can art function as an effective mediator of change or resistance to hegemonic power, or is it doomed to be a decorative and irrelevant footnote to forces more powerful than its capacity to confront?”
Writer and academic Jean Fisher,  ‘Towards a Metaphysics of Shit’

Through presentation of some of her works Adela Jusic will give us an insight on her views of role of art and its capacity to open up new discourses and to rethink the prevailing ones. During the discussion main questions to be analyzed will be a related to art and: conflict, resilience, resistance, personal and collective narratives and memories, rewriting the history.

Adela Jusic is at the moment at internship program at Institute for Social Sciences and Humanities Skopje.

http://www.isshs.edu.mk/

ИОХН-С со задоволство ве поканува во вторник (09.07) со почеток во 19.30 на настанот „Јавајќи на одвраќањето“, визуелно искуство и соочување со уметникот Адела Јушиќ.

ЈАВАЈЌИ НА ОДВРАЌАЊЕТО

Визуелно искуство и соочување со уметникот

Писателот и научник Жан Фишер во книгата „Кон метафизиката на срањето“ (Towards a Metaphysics of Shit) го поставува прашањето: Може ли уметноста да функционира како ефикасен медијатор на промена или отпор кон хегемонистичката моќ или е осудена да биде декоративна и ирелевантна фуснота на силите кои се помоќни од нејзиниот капацитет да се соочи со нив?
Преку презентација на некои од нејзините дела, Адела Јушиќ ќе ни даде увид во своите ставови за улогата на уметноста и нејзините капацитети да отвори нови дискурси и да ги реосмислува преовладувачките. Главните прашања кои ќе бидат анализирани ќе бидат поврзани главно со уметноста и со конфликтот, издржливоста, отпорот, личните и колективни наративи и мемории, како и реосмислување (пре-пишување) на историјата.

Адела Јушиќ е родена во Сараево, Босна и Херцеговина.
Основата на нејзиниот општествен ангажман е лоцирана во личното искуство и меморија. Работејќи во различни медиуми, ги опфаќа прашањата за војната во Босна, позициите на жените за време на војната и постконфликтната транзициска атмосфера во која растела.

Јушиќ дипломирала на Академијата за ликовни уметности при Универзитетот во Сараево. Таа е ко-основач на Здружението за уметност и култура – Црвена. Има изложувано на многу интернационални изложби, вклучувајќи ги: Manifesta 8, Murcia, Spain; Videonale Kunstmuseum Bonn, Germany; Image Counter Image, Haus der Kunst, Munich, Germany; I will never talk about the war again, Färgfabriken, Stockholm, Sweden и други. Како уметник, има учествувано и во резиденцијални програми (ISCP, New York, Kulturkontakt Vienna) и ја има добиено наградата за најдобар млад ликовен уметник од Босна (Young visual artist award for the best young Bosnian artist) и CEE Henkel Art Award . Во моментот е дел од истражувачкиот тим на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје

Настанот е во рамки на серијата „Јавни предавања во ИОХН-С “ која ќе трае во текот на првиот и вториот уписен рок за прием на студенти на еднодишни магистерски студии од областите родови студии и студии на културата. Па така, овој настан ќе претставува можност освен за темата да поразговараме и за магистерските студиски програми што ги нуди Институтот.

Настанот ќе се одржи во просториите на Институтот на ул. „20-ти октомври“ бр.8, 2 кат, 1000 Скопје. Мапа за полесно да не најдете:http://tinyurl.com/kdb6p7e